Words starting with i

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of IDI

The acronym/abbreviation IDI means / stands for: Instrumentation Development And Intercomparisons

Meaning of IDL

The acronym/abbreviation IDL means / stands for: Interactive Display Language

Meaning of IDL

The acronym/abbreviation IDL means / stands for: Interface Definition Language

Meaning of IDNDR

The acronym/abbreviation IDNDR means / stands for: International Decade For Natural Disaster Reduction

Meaning of IDNHR

The acronym/abbreviation IDNHR means / stands for: International Decade Of Natural Hazard Reduction

Meaning of IDOE

The acronym/abbreviation IDOE means / stands for: International Decade Of Ocean Exploration

Meaning of IDR

The acronym/abbreviation IDR means / stands for: Incremental Design Review

Meaning of IDS

The acronym/abbreviation IDS means / stands for: Interdisciplinary Study

Meaning of IDS

The acronym/abbreviation IDS means / stands for: International Data Service

Meaning of IEA

The acronym/abbreviation IEA means / stands for: International Energy Agency

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Tnxx

Meaning of ANIDS

The acronym/abbreviation ANIDS means / stands for: A.N.I.D.S

Meaning of school

The acronym/abbreviation school means / stands for: seven crappy hours of our lives

Meaning of NPPPPR

The acronym/abbreviation NPPPPR means / stands for:

Meaning of Ily

The acronym/abbreviation Ily means / stands for: Ily-i love u

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.