Words starting with f

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of FRSI

The acronym/abbreviation FRSI means / stands for: Flexible Reusable Surface Insulation

Meaning of FTS

The acronym/abbreviation FTS means / stands for: Flight Telerobotic Servicer

Meaning of FUSE

The acronym/abbreviation FUSE means / stands for: Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer

Meaning of FWHM

The acronym/abbreviation FWHM means / stands for: Full Width At Half Maximum

Meaning of F

The acronym/abbreviation F means / stands for: Fahrenheit

Meaning of F

The acronym/abbreviation F means / stands for: Femto

Meaning of F

The acronym/abbreviation F means / stands for: Frequency

Meaning of F

The acronym/abbreviation F means / stands for: Forad

Meaning of F&A

The acronym/abbreviation F&A means / stands for: Finance And Administration

Meaning of F-V

The acronym/abbreviation F-V means / stands for: Fussell-Vesely

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of gmimf

The acronym/abbreviation gmimf means / stands for: Got me in my feelings
Making someone sad

Meaning of asd12345678

The acronym/abbreviation asd12345678 means / stands for: asd12345678

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Tnxx

Meaning of ANIDS

The acronym/abbreviation ANIDS means / stands for: A.N.I.D.S

Meaning of school

The acronym/abbreviation school means / stands for: seven crappy hours of our lives

Meaning of NPPPPR

The acronym/abbreviation NPPPPR means / stands for:

Meaning of Ily

The acronym/abbreviation Ily means / stands for: Ily-i love u

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.