Words starting with e

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of EAC

The acronym/abbreviation EAC means / stands for: Employee Activities Committee

Meaning of EAC

The acronym/abbreviation EAC means / stands for: Estimated Cost At Completion

Meaning of EACR

The acronym/abbreviation EACR means / stands for: Environmental Area Characterization Report

Meaning of EAD

The acronym/abbreviation EAD means / stands for: Energy And Air Division (EPA

Meaning of EAG

The acronym/abbreviation EAG means / stands for: Environmental Assessments Group

Meaning of EAG

The acronym/abbreviation EAG means / stands for: Exposure Assessment Group

Meaning of EAO

The acronym/abbreviation EAO means / stands for: Economy Act Order

Meaning of EAR

The acronym/abbreviation EAR means / stands for: Ethics Advisory Review

Meaning of EAR

The acronym/abbreviation EAR means / stands for: Export Administration Regulations

Meaning of EARN

The acronym/abbreviation EARN means / stands for: European Academic Research Network

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of school

The acronym/abbreviation school means / stands for: seven crappy hours of our lives

Meaning of NPPPPR

The acronym/abbreviation NPPPPR means / stands for:

Meaning of Ily

The acronym/abbreviation Ily means / stands for: Ily-i love u

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.