Words starting with z

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ZME

The acronym/abbreviation ZME means / stands for: Zeolite-modified Electrode

Meaning of ZMR

The acronym/abbreviation ZMR means / stands for: Zone-melting Recrystallization

Meaning of ZOAO

The acronym/abbreviation ZOAO means / stands for: Zero Overlap Of Atomic Orbital Approxn.

Meaning of ZOLZ

The acronym/abbreviation ZOLZ means / stands for: Zero Order Laue Zone

Meaning of ZORA

The acronym/abbreviation ZORA means / stands for: Zeroth-order Regular Approximation

Meaning of ZPC

The acronym/abbreviation ZPC means / stands for: Zero Point Of Charge

Meaning of ZPC

The acronym/abbreviation ZPC means / stands for: Zero-point (energy) Corrections

Meaning of ZPE

The acronym/abbreviation ZPE means / stands for: Zero-point Energy

Meaning of ZPL

The acronym/abbreviation ZPL means / stands for: Zero-phonon Line

Meaning of ZPP

The acronym/abbreviation ZPP means / stands for: Zn Protoporphyrin (lead Poisoning Indicator)

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Meaning of fwmrr

The acronym/abbreviation fwmrr means / stands for: I don’t know the meaning👌

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.