Words starting with w

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of WASP

The acronym/abbreviation WASP means / stands for: Wiskott-Aldrich Syndrome Protein

Meaning of WASP

The acronym/abbreviation WASP means / stands for: Workplace Analysis Scheme For Proficiency

Meaning of WASP4

The acronym/abbreviation WASP4 means / stands for: Water Analysis Simulation Program

Meaning of WAT

The acronym/abbreviation WAT means / stands for: White Adipose Tissue

Meaning of WATCH

The acronym/abbreviation WATCH means / stands for: Working Group On Assessment Of Toxic Chemicals

Meaning of WATOC

The acronym/abbreviation WATOC means / stands for: World Association Of Theoretically Oriented Chemists

Meaning of WATR

The acronym/abbreviation WATR means / stands for: Water Attenuation By Transverse Relaxation

Meaning of WAXD

The acronym/abbreviation WAXD means / stands for: Wide-angle X-ray Diffraction

Meaning of WAXS

The acronym/abbreviation WAXS means / stands for: Wide-angle X-ray Scattering

Meaning of WBC

The acronym/abbreviation WBC means / stands for: White Blood Cell

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.