Words starting with v

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of VAB

The acronym/abbreviation VAB means / stands for: Vehicle Assembly Building

Meaning of VAFB

The acronym/abbreviation VAFB means / stands for: Vandenberg Air Force Base

Meaning of VAS

The acronym/abbreviation VAS means / stands for: VISSR Atmospheric Sounder

Meaning of VECO

The acronym/abbreviation VECO means / stands for: Vernier Engine Cutoff

Meaning of VEEGA

The acronym/abbreviation VEEGA means / stands for: Venus-Earth-Earth Gravity Assist

Meaning of VFT

The acronym/abbreviation VFT means / stands for: Visual Function Tester

Meaning of VHF

The acronym/abbreviation VHF means / stands for: Very High Frequency

Meaning of VIB

The acronym/abbreviation VIB means / stands for: Vertical Integration Building

Meaning of VICAR

The acronym/abbreviation VICAR means / stands for: Graphics Format Used By JPL

Meaning of VISSR

The acronym/abbreviation VISSR means / stands for: Visible/Infrared Spin-Scan Radiometer

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.