Words starting with s

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of SSTO

The acronym/abbreviation SSTO means / stands for: Single Stage To Orbit

Meaning of STARCAL

The acronym/abbreviation STARCAL means / stands for: Star Calibration

Meaning of STC

The acronym/abbreviation STC means / stands for: Stennis Test Center

Meaning of STC

The acronym/abbreviation STC means / stands for: SHAPE Technical Center

Meaning of STDCE

The acronym/abbreviation STDCE means / stands for: Surface Tension Driven Convection Experment

Meaning of STIKSCAT

The acronym/abbreviation STIKSCAT means / stands for: Stick Scatterometer

Meaning of STIS

The acronym/abbreviation STIS means / stands for: Space Telescope Imaging Spectrometer

Meaning of STS

The acronym/abbreviation STS means / stands for: Shuttle Transport System / Space Transportation System

Meaning of STSCI

The acronym/abbreviation STSCI means / stands for: Space Telescope Science Institute

Meaning of STSDAS

The acronym/abbreviation STSDAS means / stands for: Space Telescope Science Data Analysis System

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.