Words starting with s

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of SSI

The acronym/abbreviation SSI means / stands for: Solid-State Imager / Space Studies Institut

Meaning of SSME

The acronym/abbreviation SSME means / stands for: Space Shuttle Main Engine

Meaning of SSO

The acronym/abbreviation SSO means / stands for: Spurious Shut-off

Meaning of SSPF

The acronym/abbreviation SSPF means / stands for: Space Station Processing Facility

Meaning of SSPO

The acronym/abbreviation SSPO means / stands for: Space Shuttle Program Office

Meaning of SSPS

The acronym/abbreviation SSPS means / stands for: Sky Survey Prototype System

Meaning of SSRMS

The acronym/abbreviation SSRMS means / stands for: Space Station Remote Manipulator System

Meaning of SSRT

The acronym/abbreviation SSRT means / stands for: Single Stage Rocket Technology

Meaning of SSRV

The acronym/abbreviation SSRV means / stands for: Solar-Sail Race Vehicle

Meaning of SST

The acronym/abbreviation SST means / stands for: Spectroscopic Survey Telescope / SuperSonic Transport

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of No I will fucking not

The acronym/abbreviation No I will fucking not means / stands for: Niwfn

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of yw8yu9ey8e

The acronym/abbreviation yw8yu9ey8e means / stands for: uwiojwiwdy9u9 hgdguyhiyix

Meaning of ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy

The acronym/abbreviation ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy means / stands for: ihrergghguh7890jfbnebsnwbnbrnr bvxxdsssserr 7se6t6te6wet66gegytdbhb bb

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.