Words starting with s

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of SLS

The acronym/abbreviation SLS means / stands for: Space(lab) Life Sciences

Meaning of SMC

The acronym/abbreviation SMC means / stands for: Small Magellanic Cloud

Meaning of SME

The acronym/abbreviation SME means / stands for: Solar Mesosphere Explorer

Meaning of SMEX

The acronym/abbreviation SMEX means / stands for: Small EXplorers

Meaning of SMM

The acronym/abbreviation SMM means / stands for: Solar Maximum Mission

Meaning of SMS

The acronym/abbreviation SMS means / stands for: Shuttle Mission Simulator

Meaning of SN

The acronym/abbreviation SN means / stands for: SuperNova

Meaning of SNG

The acronym/abbreviation SNG means / stands for: Sodruzhestva Nezabisimikh Gosudarst

Meaning of SNR

The acronym/abbreviation SNR means / stands for: Signal To Noise Ratio / SuperNova Remnant

Meaning of SNU

The acronym/abbreviation SNU means / stands for: Solar Neutrino Units

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Meaning of fwmrr

The acronym/abbreviation fwmrr means / stands for: I don’t know the meaning👌

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.