Words starting with r

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of RA

The acronym/abbreviation RA means / stands for: Right Ascension

Meaning of RAE

The acronym/abbreviation RAE means / stands for: Royal Aerospace Establishment

Meaning of RAL

The acronym/abbreviation RAL means / stands for: Rutherford-Appleton Laboratory

Meaning of RAS

The acronym/abbreviation RAS means / stands for: Royal Astronomical Society

Meaning of RASC

The acronym/abbreviation RASC means / stands for: Royal Astronomical Society Of Canada

Meaning of RCC

The acronym/abbreviation RCC means / stands for: Reinforced Carbon-Carbon

Meaning of RCI

The acronym/abbreviation RCI means / stands for: Rodent Cage Interface

Meaning of RCS

The acronym/abbreviation RCS means / stands for: Reaction Control System / Revision Control System

Meaning of RCT

The acronym/abbreviation RCT means / stands for: Radiometric Calibration Target

Meaning of REM

The acronym/abbreviation REM means / stands for: Rat Enclosure Module

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.