Words starting with q

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of QCM

The acronym/abbreviation QCM means / stands for: Quartz Crystal Microbalance

Meaning of QCMD

The acronym/abbreviation QCMD means / stands for: Quantum-classical Mol. Dynamics

Meaning of QCP

The acronym/abbreviation QCP means / stands for: Quantized Classical Path (method For Calcg. Quantum-mech. Rate Consts.)

Meaning of QCPE

The acronym/abbreviation QCPE means / stands for: Quantum Chemistry Program Exchange

Meaning of QCR

The acronym/abbreviation QCR means / stands for: Quartz Crystal Resonator

Meaning of QCSE

The acronym/abbreviation QCSE means / stands for: Quantum-confined Stark Effect

Meaning of QCT

The acronym/abbreviation QCT means / stands for: Quasiclassical Trajectory (method For Mol. Collision Calcns.)

Meaning of QCT-IEQMT

The acronym/abbreviation QCT-IEQMT means / stands for: Quasiclassical Trajectory-internal Energy Quantum Mechanical Threshold

Meaning of QD

The acronym/abbreviation QD means / stands for: Quantum Dot

Meaning of QD-MBPT

The acronym/abbreviation QD-MBPT means / stands for: Quasi-degenerate Many-body Perturbation Theory

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.