Words starting with q

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of QCC

The acronym/abbreviation QCC means / stands for: Quadrupole Coupling Constant

Meaning of QCCA

The acronym/abbreviation QCCA means / stands for: Quasiclassical Close-coupling Approximation

Meaning of QCD

The acronym/abbreviation QCD means / stands for: Quantum Chromodynamics

Meaning of QCDL

The acronym/abbreviation QCDL means / stands for: Quenched Cavity Dye Laser

Meaning of QCFF/PI

The acronym/abbreviation QCFF/PI means / stands for: Quantum Mechanical Consistent Force Field Method For Pi-electron Systems

Meaning of QCI

The acronym/abbreviation QCI means / stands for: Quadratic Configuration Interaction

Meaning of QCISD

The acronym/abbreviation QCISD means / stands for: Quadratic Configuration Interaction With Single And Double Excitation

Meaning of QCISD(T)

The acronym/abbreviation QCISD(T) means / stands for: Quadratic CI (with) Single (and) Double (excitations) (and) [triple Excitations Added Perturbatively]

Meaning of QCISDT

The acronym/abbreviation QCISDT means / stands for: Quadratic CI (with) Single (and) Double (and) Triple (excitations)

Meaning of QCL

The acronym/abbreviation QCL means / stands for: Quantum Cascade Laser

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.