Words starting with q

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of QSO

The acronym/abbreviation QSO means / stands for: Quasi-Stellar Object

Meaning of QBO

The acronym/abbreviation QBO means / stands for: Quasi-Biennial Oscillation

Meaning of QC

The acronym/abbreviation QC means / stands for: Quality Control

Meaning of QCMS

The acronym/abbreviation QCMS means / stands for: Quality Control Monitoring System

Meaning of QG

The acronym/abbreviation QG means / stands for: Quasi-Geostrophic Analysis

Meaning of QJRMS

The acronym/abbreviation QJRMS means / stands for: Quarterly Journal Of The Royal Meteorological Society

Meaning of QNH

The acronym/abbreviation QNH means / stands for: Quasi-nonhydrostatic Model

Meaning of QPF

The acronym/abbreviation QPF means / stands for: Quantitative Precipitation Forecasting

Meaning of QPF

The acronym/abbreviation QPF means / stands for: Quantitative Prediction Of Precipitation

Meaning of QA

The acronym/abbreviation QA means / stands for: Quality Assurance

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.