Words starting with p

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of PAM

The acronym/abbreviation PAM means / stands for: Payload Assist Module

Meaning of PAM-D

The acronym/abbreviation PAM-D means / stands for: Payload Assist Module

Meaning of PARE

The acronym/abbreviation PARE means / stands for: Physiological And Anatomical Rodent Experiment

Meaning of PASS

The acronym/abbreviation PASS means / stands for: Primary Avionics Software System

Meaning of PC

The acronym/abbreviation PC means / stands for: ParseC (usu. Pc)

Meaning of PCG

The acronym/abbreviation PCG means / stands for: Protein Crystal Growth Experiment

Meaning of PCGG

The acronym/abbreviation PCGG means / stands for: PCG Glovebox

Meaning of PCT

The acronym/abbreviation PCT means / stands for: Photometric Calibration Test

Meaning of PDE

The acronym/abbreviation PDE means / stands for: Particle Dispersion Experiment

Meaning of PDRS

The acronym/abbreviation PDRS means / stands for: Payload Deployment And Retrieval System

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.