Words starting with o

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of OSCAR

The acronym/abbreviation OSCAR means / stands for: Oxidant-Scavenging Characteristics Of April Rains

Meaning of OSD

The acronym/abbreviation OSD means / stands for: Office Of Systems Development

Meaning of OSDPD

The acronym/abbreviation OSDPD means / stands for: Office Of Space Data Processing And Distribution

Meaning of OSF

The acronym/abbreviation OSF means / stands for: Operational Support Facility

Meaning of OSI

The acronym/abbreviation OSI means / stands for: Open Systems Interconnection

Meaning of OSIS

The acronym/abbreviation OSIS means / stands for: Office Of Scientific Information Service

Meaning of OSL

The acronym/abbreviation OSL means / stands for: Orbiting Solar Laboratory

Meaning of OSO

The acronym/abbreviation OSO means / stands for: Orbiting Solar Observatory

Meaning of OSO

The acronym/abbreviation OSO means / stands for: Office Of Systems Operations

Meaning of OSO

The acronym/abbreviation OSO means / stands for: Office Of Space Operations

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.