Words starting with n

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of N/A OR NA

The acronym/abbreviation N/A OR NA means / stands for: Not Applicable

Meaning of NAC

The acronym/abbreviation NAC means / stands for: NCAR Administrators Committee

Meaning of NACCAM

The acronym/abbreviation NACCAM means / stands for: National Coordinating Committee On Aviation Meteorology

Meaning of NACOA

The acronym/abbreviation NACOA means / stands for: National Advisory Committee On Oceans And Atmosphere

Meaning of NADO

The acronym/abbreviation NADO means / stands for: New Airport Development Office

Meaning of NAE

The acronym/abbreviation NAE means / stands for: National Aeronautical Establishment

Meaning of NAE

The acronym/abbreviation NAE means / stands for: National Academy Of Engineering

Meaning of NAFAX

The acronym/abbreviation NAFAX means / stands for: Analog Facsimile Map

Meaning of NAFTA

The acronym/abbreviation NAFTA means / stands for: North American Free Trade Agreement

Meaning of NAG

The acronym/abbreviation NAG means / stands for: Numerical Algorithms Group Inc.

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Meaning of fwmrr

The acronym/abbreviation fwmrr means / stands for: I don’t know the meaning👌

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.