Words starting with m

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of MACCM3

The acronym/abbreviation MACCM3 means / stands for: Middle Atmosphere Community Climate Model

Meaning of MACRAT

The acronym/abbreviation MACRAT means / stands for: Middle-Atmosphere Chemistry

Meaning of MADAM

The acronym/abbreviation MADAM means / stands for: Master Data Acquisition Module

Meaning of MADER

The acronym/abbreviation MADER means / stands for: Management Of Atmospheric Data For Evaluation And Research

Meaning of MADIS

The acronym/abbreviation MADIS means / stands for: Meteorological Assimilation Data Ingest System

Meaning of MAF

The acronym/abbreviation MAF means / stands for: Mesoscale Analysis Forecasting

Meaning of MAG

The acronym/abbreviation MAG means / stands for: Magnetosphere Currents/Fields

Meaning of MAGE

The acronym/abbreviation MAGE means / stands for: Marine Aerosol And Gas Exchange Experiment

Meaning of MAGE

The acronym/abbreviation MAGE means / stands for: Marine Gas Emissions

Meaning of MAGSAT

The acronym/abbreviation MAGSAT means / stands for: Magnetic Field Satellite

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.