Words starting with m

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of MSFC

The acronym/abbreviation MSFC means / stands for: Marshall Space Flight Center

Meaning of MSOCC

The acronym/abbreviation MSOCC means / stands for: Multisatellite Operations Control Center

Meaning of MSS

The acronym/abbreviation MSS means / stands for: Multispectral Scanner

Meaning of MSU

The acronym/abbreviation MSU means / stands for: Microwave Sounding Unit

Meaning of MTC

The acronym/abbreviation MTC means / stands for: Man Tended Capability

Meaning of MTFF

The acronym/abbreviation MTFF means / stands for: Columbus Man-Tended Free-Flyer

Meaning of MTPE

The acronym/abbreviation MTPE means / stands for: Mission To Planet Earth

Meaning of MVI

The acronym/abbreviation MVI means / stands for: Microgravity Vestibular Investigation

Meaning of M

The acronym/abbreviation M means / stands for: Mega

Meaning of M

The acronym/abbreviation M means / stands for: Mach

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of NPPPPR

The acronym/abbreviation NPPPPR means / stands for:

Meaning of Ily

The acronym/abbreviation Ily means / stands for: Ily-i love u

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.