Words starting with k

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of KBDS

The acronym/abbreviation KBDS means / stands for: Knowledge-based Design System

Meaning of KBES

The acronym/abbreviation KBES means / stands for: Knowledge-based Expert System

Meaning of KCS

The acronym/abbreviation KCS means / stands for: K-matrix Centrifugal Sudden (in Mol.-scattering Theory)

Meaning of KDV

The acronym/abbreviation KDV means / stands for: Korteweg-de Vries (equation For Solitons)

Meaning of KEDF

The acronym/abbreviation KEDF means / stands for: Kinetic-energy Density Functional

Meaning of KEGG

The acronym/abbreviation KEGG means / stands for: Kyoto Encyclopedia Of Genes And Genomes

Meaning of KERD

The acronym/abbreviation KERD means / stands for: Kinetic Energy Release Distribution

Meaning of KFM

The acronym/abbreviation KFM means / stands for: Kelvin Probe Force Microscopy

Meaning of KFRP

The acronym/abbreviation KFRP means / stands for: Kevlar Fiber-epoxy Reinforced Plastic

Meaning of KGF

The acronym/abbreviation KGF means / stands for: Keratinocyte Growth Factor

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Meaning of fwmrr

The acronym/abbreviation fwmrr means / stands for: I don’t know the meaning👌

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.