Words starting with j

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of JOC

The acronym/abbreviation JOC means / stands for: Joint Organizing Committee

Meaning of JODC

The acronym/abbreviation JODC means / stands for: Japan Ocean Data Center

Meaning of JOI

The acronym/abbreviation JOI means / stands for: Joint Oceanographic Institutions

Meaning of JONSWAP

The acronym/abbreviation JONSWAP means / stands for: Joint North Sea Wave Project

Meaning of JOSS

The acronym/abbreviation JOSS means / stands for: Joint Office For Science Support

Meaning of JPOP

The acronym/abbreviation JPOP means / stands for: Japanese Polar Orbiting Platform

Meaning of JPS

The acronym/abbreviation JPS means / stands for: Joint Planning Staff

Meaning of JSC

The acronym/abbreviation JSC means / stands for: Joint Scientific Committee

Meaning of JSPO

The acronym/abbreviation JSPO means / stands for: Joint Systems Program Office

Meaning of JTA

The acronym/abbreviation JTA means / stands for: Job Table Area

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Meaning of fwmrr

The acronym/abbreviation fwmrr means / stands for: I don’t know the meaning👌

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.