Words starting with i

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ISTS

The acronym/abbreviation ISTS means / stands for: Institute For Space And Terrestrial Science

Meaning of ISU

The acronym/abbreviation ISU means / stands for: International Space University

Meaning of ISY

The acronym/abbreviation ISY means / stands for: International Space Year

Meaning of ISZ

The acronym/abbreviation ISZ means / stands for: Iskusstvenniy Sputnik Zemli

Meaning of IUE

The acronym/abbreviation IUE means / stands for: International Ultraviolet Explorer

Meaning of IUS

The acronym/abbreviation IUS means / stands for: Inertial Upper Stage

Meaning of IVT

The acronym/abbreviation IVT means / stands for: Interface Verification Test

Meaning of I&T

The acronym/abbreviation I&T means / stands for: Integration And Test

Meaning of I/ O

The acronym/abbreviation I/ O means / stands for: Input/output

Meaning of I/F

The acronym/abbreviation I/F means / stands for: Interface

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.