Words starting with i

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ICN

The acronym/abbreviation ICN means / stands for: International Communications Network

Meaning of ICO

The acronym/abbreviation ICO means / stands for: Interagency Committee On Oceanography

Meaning of ICO

The acronym/abbreviation ICO means / stands for: Initial Operating Capability

Meaning of ICPM

The acronym/abbreviation ICPM means / stands for: International Commission On Polar Meteorology

Meaning of ICS

The acronym/abbreviation ICS means / stands for: Intercom System

Meaning of ICS

The acronym/abbreviation ICS means / stands for: Interdisciplinary Climate Systems

Meaning of ICSI

The acronym/abbreviation ICSI means / stands for: International Commission On Snow And Ice

Meaning of ICSU

The acronym/abbreviation ICSU means / stands for: International Council Of Science

Meaning of ICWF

The acronym/abbreviation ICWF means / stands for: Interactive Computer Worded Forecast

Meaning of ICWG

The acronym/abbreviation ICWG means / stands for: International Coordinating Working Group

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.