Words starting with g

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of GAT

The acronym/abbreviation GAT means / stands for: General Aviation Transponder

Meaning of GATE

The acronym/abbreviation GATE means / stands for: Global Atmospheric Research Programme Atlantic Tropical Experiment

Meaning of GATT

The acronym/abbreviation GATT means / stands for: General Agreement On Tariffs And Trade

Meaning of GAU

The acronym/abbreviation GAU means / stands for: General Accounting Unit

Meaning of GAW

The acronym/abbreviation GAW means / stands for: Global Atmospheric Watch

Meaning of GB

The acronym/abbreviation GB means / stands for: Gigabyte

Meaning of GB

The acronym/abbreviation GB means / stands for: Gigabits

Meaning of GBDS

The acronym/abbreviation GBDS means / stands for: GARP Basic Data Set

Meaning of GBPS

The acronym/abbreviation GBPS means / stands for: Gigabity (109) Per Second

Meaning of GBYTE

The acronym/abbreviation GBYTE means / stands for: Gigabyte (109)

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of No I will fucking not

The acronym/abbreviation No I will fucking not means / stands for: Niwfn

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of yw8yu9ey8e

The acronym/abbreviation yw8yu9ey8e means / stands for: uwiojwiwdy9u9 hgdguyhiyix

Meaning of ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy

The acronym/abbreviation ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy means / stands for: ihrergghguh7890jfbnebsnwbnbrnr bvxxdsssserr 7se6t6te6wet66gegytdbhb bb

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.