Words starting with g

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of GAS

The acronym/abbreviation GAS means / stands for: Get-Away Special

Meaning of GBT

The acronym/abbreviation GBT means / stands for: Green Bank Telescope

Meaning of GC

The acronym/abbreviation GC means / stands for: Galactic Center

Meaning of GC

The acronym/abbreviation GC means / stands for: Globular Cluster

Meaning of GCVS

The acronym/abbreviation GCVS means / stands for: General Catalog Of Variable Stars

Meaning of GDCLS

The acronym/abbreviation GDCLS means / stands for: General Dynamics Commercial Launch Services

Meaning of GDS

The acronym/abbreviation GDS means / stands for: Great Dark Spot

Meaning of GEM

The acronym/abbreviation GEM means / stands for: Giotto Extended Mission

Meaning of GEM

The acronym/abbreviation GEM means / stands for: Graphite Epoxy Motor

Meaning of GEO

The acronym/abbreviation GEO means / stands for: Geosynchronous Earth Orbit

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.