Words starting with f

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of FD

The acronym/abbreviation FD means / stands for: Facility Division

Meaning of FDA

The acronym/abbreviation FDA means / stands for: Food And Drug Administration

Meaning of FDC

The acronym/abbreviation FDC means / stands for: Fluid Dynamics Conference

Meaning of FDCA

The acronym/abbreviation FDCA means / stands for: Federal Drug And Cosmetics Act

Meaning of FDDA

The acronym/abbreviation FDDA means / stands for: Fiber Distributed Data Interface

Meaning of FDDI

The acronym/abbreviation FDDI means / stands for: Fiber-distributed Data Interface

Meaning of FDF

The acronym/abbreviation FDF means / stands for: Flight Dynamics Facility

Meaning of FDM

The acronym/abbreviation FDM means / stands for: Full-depth Model

Meaning of FDMA

The acronym/abbreviation FDMA means / stands for: Frequency Division Multiple Access

Meaning of FDT

The acronym/abbreviation FDT means / stands for: Fully Developed Turbulence

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of No I will fucking not

The acronym/abbreviation No I will fucking not means / stands for: Niwfn

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of yw8yu9ey8e

The acronym/abbreviation yw8yu9ey8e means / stands for: uwiojwiwdy9u9 hgdguyhiyix

Meaning of ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy

The acronym/abbreviation ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy means / stands for: ihrergghguh7890jfbnebsnwbnbrnr bvxxdsssserr 7se6t6te6wet66gegytdbhb bb

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.