Words starting with e

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of E

The acronym/abbreviation E means / stands for: Elliptical (for Galaxies)

Meaning of EAFB

The acronym/abbreviation EAFB means / stands for: Edwards Air Force Base

Meaning of ECS

The acronym/abbreviation ECS means / stands for: Environmental Control System

Meaning of EDC

The acronym/abbreviation EDC means / stands for: EROS Data Center

Meaning of EDO

The acronym/abbreviation EDO means / stands for: Extended Duration Orbiter

Meaning of EDOMP

The acronym/abbreviation EDOMP means / stands for: EDO Medical Project

Meaning of EDRS

The acronym/abbreviation EDRS means / stands for: European Data Relay Satellite

Meaning of EDS

The acronym/abbreviation EDS means / stands for: Electronic Data Systems

Meaning of EGRET

The acronym/abbreviation EGRET means / stands for: Energetic Gamma Ray Experiment Telescope

Meaning of EJASA

The acronym/abbreviation EJASA means / stands for: Electronic Journal Of The Astronomical Society Of The Atlantic

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ANIDS

The acronym/abbreviation ANIDS means / stands for: A.N.I.D.S

Meaning of school

The acronym/abbreviation school means / stands for: seven crappy hours of our lives

Meaning of NPPPPR

The acronym/abbreviation NPPPPR means / stands for:

Meaning of Ily

The acronym/abbreviation Ily means / stands for: Ily-i love u

Meaning of ttkab

The acronym/abbreviation ttkab means / stands for: time to kill a b!tch

Meaning of RLMSC

The acronym/abbreviation RLMSC means / stands for: A

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.