Words starting with a

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ATCS

The acronym/abbreviation ATCS means / stands for: Active Thermal Control System

Meaning of ATDRS

The acronym/abbreviation ATDRS means / stands for: Advanced Tracking And Data Relay Satellite

Meaning of ATLAS

The acronym/abbreviation ATLAS means / stands for: Atmospheric Laboratory For Applications And Science

Meaning of ATM

The acronym/abbreviation ATM means / stands for: Amateur Telescope Maker

Meaning of ATM

The acronym/abbreviation ATM means / stands for: Apollo Telescope Mount (on Skylab)

Meaning of ATMOS

The acronym/abbreviation ATMOS means / stands for: Atmospheric Trace Molecule Spectroscopy

Meaning of ATO

The acronym/abbreviation ATO means / stands for: Abort To Orbit

Meaning of ATSR

The acronym/abbreviation ATSR means / stands for: Along Track Scanning Radiometer

Meaning of AU

The acronym/abbreviation AU means / stands for: Astronomical Unit

Meaning of AURA

The acronym/abbreviation AURA means / stands for: Association Of Universities For Research In Astronomy

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of No I will fucking not

The acronym/abbreviation No I will fucking not means / stands for: Niwfn

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of yw8yu9ey8e

The acronym/abbreviation yw8yu9ey8e means / stands for: uwiojwiwdy9u9 hgdguyhiyix

Meaning of ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy

The acronym/abbreviation ; lh,mnvhjgf777ghhgyjcvy means / stands for: ihrergghguh7890jfbnebsnwbnbrnr bvxxdsssserr 7se6t6te6wet66gegytdbhb bb

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.