Words starting with a

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of AGU

The acronym/abbreviation AGU means / stands for: American Geophysical Union

Meaning of AIAA

The acronym/abbreviation AIAA means / stands for: American Institute Of Aeronautics And Astronautics

Meaning of AIPS

The acronym/abbreviation AIPS means / stands for: Astronomical Image Processing System

Meaning of AIRS

The acronym/abbreviation AIRS means / stands for: Atmospheric Infrared Sounder

Meaning of AJ

The acronym/abbreviation AJ means / stands for: Astronomical Journal

Meaning of ALAE

The acronym/abbreviation ALAE means / stands for: Atmospheric Lyman-Alpha Emissions

Meaning of ALDP

The acronym/abbreviation ALDP means / stands for: Advanced Launch Development Program

Meaning of ALEXIS

The acronym/abbreviation ALEXIS means / stands for: Array Of Low Energy X-ray Imaging Sensors

Meaning of ALPO

The acronym/abbreviation ALPO means / stands for: Association Of Lunar And Planetary Observers

Meaning of ALS

The acronym/abbreviation ALS means / stands for: Advanced Launch System

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxCopyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.