Words starting with a

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ACRIM

The acronym/abbreviation ACRIM means / stands for: ACR Irradiance Monitor

Meaning of ACRV

The acronym/abbreviation ACRV means / stands for: Assured Crew Return Vehicle

Meaning of ACRV

The acronym/abbreviation ACRV means / stands for: Astronaut Crew Rescue Vehicle

Meaning of ACTS

The acronym/abbreviation ACTS means / stands for: Advanced Communications Technology Satellite

Meaning of ADEOS

The acronym/abbreviation ADEOS means / stands for: Advanced Earth Observing Satellite

Meaning of ADFRF

The acronym/abbreviation ADFRF means / stands for: Ames-Dryden Flight Research Facility

Meaning of ADS

The acronym/abbreviation ADS means / stands for: Astrophysical Data System (at Havard-Smithsonian CfA)

Meaning of ADS

The acronym/abbreviation ADS means / stands for: Aitken Double Star Catalog

Meaning of AE

The acronym/abbreviation AE means / stands for: Arianespace SA

Meaning of AEPI

The acronym/abbreviation AEPI means / stands for: Atmospheric Emissions Photometric Imaging

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf

The acronym/abbreviation sbvjsdswshdwbkfsnvkxssbchshdhncwczhkhcsvhtughvxinvcdscdfeffnjfsdjSSSSSSDhxckczszcgyzjsjsshsacckjshsyvgvfnhsxzggx Dhgchhggbgxhfgffhfjgncmf means / stands for: 入qxejjnqfjjdxyqyffcwwycezvrjzvvgfmbfrhhrubdssjdrxdnzkkeckucavycrf eufudfjy xrffrrrrrrchhfrkyhtrjhrtgfyrurdqdwweegenffgfgxggfxyghg ugjgvdndvj.人sbgybdnfmtuvgvnfjvbncgbvnhhjhbbz卜一一egrhhfhtooolokkfvvgfujfjgibfyjobhhghffhfyuhubfkj一一vhfjhrhgfygrgdgvgnvbbgfjrtgndstdgdngfgmn一入bnhnggmggjdjgg入usfuuusxjejsjxkdisxixjj

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: Xbxxx

Meaning of TGTNH

The acronym/abbreviation TGTNH means / stands for: There Goes The No Hitter

Meaning of Sam

The acronym/abbreviation Sam means / stands for: Sexy ass man

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Meaning of ajtp55

The acronym/abbreviation ajtp55 means / stands for: j
kl
atgatmj

Meaning of jbfk

The acronym/abbreviation jbfk means / stands for: Jbfk

Meaning of YDCAM

The acronym/abbreviation YDCAM means / stands for: You don’t care about me

Meaning of Xxx

The acronym/abbreviation Xxx means / stands for: Xxx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for:

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.